Binnen 24 uur geregeld
Flexibel geld opnemen
Vanaf 4,91% rente per jaar

Privacystatement Floryn

Per 25-05-2018

Algemene informatie

Dit privacystatement gaat over verwerkingen van persoonsgegevens door Floryn B.V., Floryn Holding B.V. en Stichting InvoiceFinance (hierna en alleen gezamenlijk Floryn).

Persoonsgegevens zeggen direct of indirect iets over personen. De gegevens van een rechtspersoon zoals een BV of NV zijn geen persoonsgegevens. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel.

Voor vragen en/of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Floryn kun je ons e-mailen op het e-mailadres: privacy@floryn.com.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van personen waar we direct of indirect contact mee willen krijgen, contact mee hebben of contact mee hebben gehad. Voorbeelden zijn: onze klanten, toekomstige klanten, hun vertegenwoordigers, personen die verbonden zijn aan bedrijven waar we een relatie mee hebben, een relatie mee gehad hebben of een relatie mee willen krijgen en iedereen die interesse toont in onze dienstverlening.

Daarnaast kan het zo zijn dat je ons bijvoorbeeld in een kredietaanvraag persoonsgegevens verstrekt van andere personen dan jezelf, zoals werknemers, medebestuurders of debiteuren. In dit geval verwachten wij dat je hen hierover informeert. Het kan ook zijn dat we zelf informatie opvragen en vastleggen over bestuurders, medewerkers of debiteuren zonder dat je deze aan ons verstrekt.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die we verwerken:

Soort gegevens Wat voor gegevens kunnen dit zijn?
Gegevens over jou

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Functie
- KvK-uittreksels
- Belastingaangiften
- Kopie paspoort of ander identificatiemiddel

Gegevens over jou of je bedrijf
- Bankrekeningnummers
- Bankmutaties
- Debiteuren- en crediteurenlijsten
- Kredietgegevens van Creditsafe en Graydon
-Gegevens in het kader van een kredietwaardigheidscheck
Correspondentie
- Gegevens die je tijdens de intake of andere telefoongesprekken aan ons verstrekt, waaronder mogelijk gespreksopnamen en e-mails
Gegevens verzameld via onze website en online diensten
- Activiteiten op onze website en online diensten
- IP-adressen
- Cookies (zie ook onze cookiepolicy)
- Gegevens die je actief verstrekt of invult in formulieren
- Gegevens over het apparaat waarmee je onze website of online diensten gebruikt
- Gegevens die via gekoppelde applicaties (zoals Exact Online) naar ons worden verzonden met jouw toestemming

 

Waarom hebben we deze gegevens nodig?

 

Doel  Voorbeelden
Om een relatie en overeenkomst met je aan te kunnen gaan
Grondslag: Noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst
Beoordelen of je voor een krediet in aanmerking komt en onder welke voorwaarden.

De gemaakte afspraken vastleggen.

De door jou aangeleverde gegevens via onze online diensten en bijvoorbeeld e-mail verwerken en vastleggen.
Om overeenkomsten en opdrachten uit te voeren Grondslag: Noodzakelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst Weten aan wie we geld moeten verstrekken en voor de (automatische) terugbetaling zorgen.

Periodiek controleren of aan de contract voorwaarden voor een financiering wordt voldaan.
Contact met je onderhouden en je van tijd tot tijd benaderen over de kredietverlening.

Een incasso van onze vordering op jou uit handen geven door een derde in te schakelen die de vordering overneemt of namens ons uitwint.

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang
Als krediet verstrekker is noodzakelijk dat we een goed overzicht hebben van onze klanten en hun relaties.

Om ons kredietrisico en andere risico’s vast te stellen en te monitoren.

Om interne audits en onderzoeken te doen.
Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang
Je informeren over een product dat mogelijk interessant voor je is, of een wijziging aan je bestaande product(en).

Om relevante informatie te kunnen tonen en je bepaalde aanbiedingen te kunnen doen. We maken hiervoor analyses en profielen.

Gebruik maken van diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep.
Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang
Als krediet verstrekker is noodzakelijk dat we een goed overzicht hebben van onze klanten en hun relaties.

Om ons kredietrisico en andere risico’s vast te stellen en te monitoren.

Om interne audits en onderzoeken te doen.
Ter bestrijding van fraude en het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme
Grondslag: Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rust
Gerechtvaardigd bedrijfsbelang
Je legitimatiebewijs controleren.

Je bankrekening en machtiging verifiëren.

De UBO(‘s) van je bedrijf vaststellen.

Om wettelijke verplichtingen na te komen kunnen je persoons gegevens ook aan derden worden verstrekt.

Delen van gegevens

Je gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen buiten Floryn als we daar wettelijk toe verplicht zijn, omdat we een overeenkomst met je moeten uitvoeren of omdat we een andere dienstverlener inzetten. We geven ook gegevens door als dat nodig is om de afspraken met je na te komen. Daarnaast verstrekken we je gegevens ook aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld advocaten of deurwaarders.

Tenslotte vinden we het van belang dat jouw persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden opgeslagen. Mochten we in de toekomst besluiten om persoonsgegevens buiten de EER op te slaan, zullen we jou daarvan op de hoogte stellen. Waar we de persoonsgegevens ook opslaan, we zorgen er voor dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.

Voor vragen en/of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Floryn kun je ons e-mailen op het e-mailadres: privacy@floryn.com.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan dat we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld of de doelen waarvoor we ze hergebruiken, met inachtname van de wettelijke bewaartermijn. In Nederland is de bewaartermijn in de meeste gevallen 7 jaar na het einde van de overeenkomst of je relatie met Floryn.

Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hierboven omschreven dan kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor onderzoek.

Je rechten met betrekking tot de verwerking van gegevens

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van je gegevens (zie hieronder). Als je hier meer informatie over wil of een van deze rechten wilt aanspreken stuur dan een e-mail naar privacy@floryn.com. We zullen verificatie doen om zeker te weten dat de informatie die je opvraagt ook echt bij jou hoort.

Recht op inzage en rectificatie

Je kunt InvoiceFinance vragen of en welke gegevens we van je verwerken. We kunnen je hier inzage in geven op verzoek. Daarnaast kun je ons ook vragen om gegevens te wijzigen als je deze onjuist of onvolledig vindt.

Recht op het wissen of beperken van gegevens:

Je kunt ons vragen om de gegevens die we van je hebben te verwijderen of te beperken. Bijvoorbeeld als je bezwaar hebt tegen het verwerken van deze gegevens. Jouw belang voor het wissen moet dan wel gaan boven het belang van InvoiceFinance om de gegevens te verwerken. We zullen dit altijd aan je laten weten en moeten onderbouwen.

Recht op dataportibiliteit

Je hebt het recht ons te vragen om de gegevens die we van je hebben te verkrijgen of om ze over te dragen naar een andere partij. Een groot deel van deze gegevens kun je zelf inzien of downloaden via onze online diensten, zoals bijvoorbeeld je transactiegegevens.

Recht van bezwaar tegen verwerking of direct marketing

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of je gegevens niet meer gebruikt mogen worden. Tevens kun je specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing.

Beveiliging

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die gelet op hun functie toegang nodig hebben kunnen bij je gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Wijzigingen

We kunnen ons privacystatement van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn of in verband met wijzigingen in regelgeving of technologische ontwikkelingen. Als deze wijzigingen impact op jou hebben zullen we je hierover informeren voordat dit wordt doorgevoerd en uiteenzetten welke gevolgen deze wijziging voor jou zal hebben.

Vragen

Als je vragen hebt over dit privacystatement of over de wijze waarop we met je gegevens omgaan kun je een e-mail sturen naar privacy@floryn.com.