Privacystatement Floryn

Per 18-01-2023

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Dit is het privacy statement van Floryn B.V., Floryn Holding B.V., Floryn Technology B.V., Floryn Nederland B.V., Floryn Lighthouse B.V., Floryn Capital B.V., Stichting Floryn en Stichting Floryn Payments (hierna: Floryn). Floryn verstrekt online financiering aan MKB, die gevestigd zijn in Nederland. Floryn wil de toegang tot kapitaal voor het MKB verbeteren door middel van het gebruik van innovatieve technologie. 

Floryn verstrekt alleen financiering aan ondernemingen en niet aan natuurlijke personen. De gegevens van een rechtspersoon zoals een B.V. of N.V. zijn geen persoonsgegevens. Gegevens van de contactpersoon of vertegenwoordiger van een rechtspersoon zijn dat wel. Ook gegevens van een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid zoals een eenmanszaak kunnen persoonsgegevens zijn.

Floryn hecht grote waarde aan privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Dit privacy statement beschrijft hoe wij omgaan met persoonsgegevens en de rechten die jij, als betrokkene, hebt. 

Alle persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”). Floryn is verantwoordelijke voor de hieronder genoemde verwerkingen.

Van wie verwerken we persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van personen waar we direct of indirect contact mee willen krijgen, contact mee hebben of contact mee hebben gehad. Voorbeelden zijn: onze klanten, toekomstige klanten, hun vertegenwoordigers, personen die verbonden zijn aan bedrijven waar we een relatie mee hebben, een relatie mee gehad hebben of een relatie mee willen krijgen, waaronder tevens leveranciers, en iedereen die interesse toont in onze dienstverlening.

Daarnaast kan het zo zijn dat we in het kader van een kredietaanvraag persoonsgegevens verwerken van andere personen dan jezelf, zoals werknemers, medebestuurders of debiteuren. In dit geval verwachten wij dat je hen hierover informeert.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Hieronder staat een overzicht van de categorieën persoonsgegevens die we verwerken:

Soort gegevens

Wat voor gegevens kunnen dit zijn?

Identificerende gegevens 

- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Geboorteplaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Functie
- Kopie paspoort of ander identificatiemiddel

Financiële gegevens

- Belastingaangiften 
- Bankrekeningnummers
- Bankmutaties
- Debiteuren- en crediteurenlijsten
- Gegevens in het kader van een kredietwaardigheidscheck
- Gegevens die je via gekoppelde applicaties (zoals Exact Online) aan ons zendt

Correspondentie, gespreksopnamen en  chatopnamen 

- Gegevens die je tijdens de intake of andere telefoongesprekken aan ons verstrekt
- Gespreksopnamen
- Chatopnamen 
- (E-mail-) correspondentie
- Berichten die je aan ons verstuurt via sociale media

Gegevens die iets zeggen over het gebruik van onze website, online gebruikersomgeving en sociale media

- Activiteiten op onze website, online gebruikersomgeving en sociale media
- IP-adressen
- Door middel van cookies verzamelde informatie (zie ook ons [cookie statement])
- Gegevens die je actief verstrekt of invult in formulieren
- Gegevens over het apparaat waarmee je onze website of online gebruikersomgeving gebruikt

Openbare berichten over Floryn die je op internet achterlaat

- Berichten op sociale media
- Recensies

Overige gegevens die we opvragen bij derde partijen en openbare bronnen

- KvK-uittreksel
- Kredietgegevens van kredietinformatiebureaus

 

Hoe komen we aan je persoonsgegevens?

De meeste gegevens ontvangen we omdat jij die aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van een financieringsaanvraag, omdat je gegevens achterlaat op de website van Floryn of omdat je met Floryn communiceert.

Ook plaatsen we cookies waarmee we informatie kunnen verzamelen over je websitebezoek. Meer informatie hierover vind je in ons Cookie Statement.

Als je Floryn volgt op sociale media of communiceert met of over Floryn, krijgen wij mogelijk toegang tot een deel van je openbare profielgegevens. Als je informatie over Floryn deelt via sociale media kunnen je gegevens zichtbaar worden via die sociale media. Floryn volgt zelf ook social media kanalen en kan op die manier toegang krijgen tot gegevens op sociale media over jou.

Ook kunnen we gegevens ontvangen van derden. Dit zijn bijvoorbeeld partners van Floryn, zoals accountants, die (op jouw verzoek) informatie aan ons aanleveren. Ook kunnen we gegevens ontvangen van of opvragen bij andere partijen waarmee we samenwerken en openbare bronnen. Meer informatie hierover vind je in onze lijst Bronnen Persoonsgegevens. 

Ook kan het zijn dat we persoonsgegevens over jou verwerken omdat een onderneming die een lening aanvraag doet, deze aan ons verstrekt. Zo kunnen jouw persoonsgegevens zichtbaar zijn in de bankafschriften die een onderneming in het kader van een financieringsaanvraag aan ons verstrekt, of omdat je een transactie hebt gedaan met deze onderneming. 

Waarom hebben we deze gegevens nodig en wat is de grondslag?

Doel 

Voorbeelden

Om een relatie en overeenkomst met je aan te kunnen gaan
Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Beoordelen of je voor een krediet in aanmerking komt en onder welke voorwaarden.

De gemaakte afspraken vastleggen.

De door jou aangeleverde gegevens via onze online gebruikersomgeving en bijvoorbeeld e-mail verwerken en vastleggen.

Om overeenkomsten en opdrachten uit te voeren 

Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Weten aan wie we geld moeten verstrekken en voor de (automatische) terugbetaling zorgen.

Periodiek controleren of aan de contractvoorwaarden voor een financiering wordt voldaan.

Contact met je onderhouden en je van tijd tot tijd benaderen over de kredietverlening.

Voor de ontwikkeling en verbetering van producten en diensten
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang

Om een goed overzicht te hebben van onze klanten en hun relaties.

Om ons kredietrisico en andere risico’s vast te stellen en te monitoren.

Om interne audits en onderzoeken te doen.

Voor relatiebeheer, promotie- en marketingdoeleinden
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang en toestemming

Je informeren over een product dat mogelijk interessant voor je is, of een wijziging aan je bestaande product(en).

Om relevante informatie te kunnen tonen en je bepaalde aanbiedingen te kunnen doen. We maken hiervoor analyses en profielen.

Gebruik maken van diensten van adverteerders om advertenties te plaatsen die bestemd zijn voor een bepaalde doelgroep.

Voor de uitvoering van bedrijfsprocessen, managementrapportages en intern management
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang

Als kredietverstrekker is noodzakelijk dat we een goed overzicht hebben van onze klanten en hun relaties.

Om ons kredietrisico en andere risico’s vast te stellen en te monitoren.

Om interne audits en onderzoeken te doen.

Ter bestrijding van fraude en het voorkomen van witwassen en het financieren van terrorisme
Grondslag: Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op ons rust

Je legitimatiebewijs controleren.

Je bankrekening en machtiging verifiëren.

De UBO(‘s) van je bedrijf vaststellen.

Om wettelijke verplichtingen na te komen kunnen je persoonsgegevens ook aan derden worden verstrekt.

Om de positie van Floryn te beschermen
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang

Juridische procedures om een lening terugbetaald te krijgen.

Onderzoek doen naar openbare registers en het internet om fraude te voorkomen en ons kredietrisico te beoordelen

Om de veiligheid en stabiliteit van IT-systemen te waarborgen
Grondslag: Gerechtvaardigd bedrijfsbelang

Het monitoren van IT-systemen.

Om interne audits en onderzoeken te doen.

Om overeenkomsten met leveranciers en andere partners aan te gaan
Grondslag: Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst

Contact met je onderhouden.

Om je gegevens te delen met alternatieve financiers die ook een aanbod kunnen doen
Grondslag: toestemming

Delen van je gegevens met maximaal drie alternatieve financiers die ook een aanbod kunnen doen voor de gevraagde financiering.

 

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Voor zover er persoonsgegevens onderling worden uitgewisseld tussen Floryn B.V., Floryn Holding B.V., Floryn Technology B.V., Floryn Nederland B.V., Floryn Lighthouse B.V., Floryn Capital B.V., Stichting Floryn en Stichting Floryn Payments, gebeurt dit op grond van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang van Floryn om een efficiënte en verantwoordelijke bedrijfsvoering te kunnen voeren.  

Floryn kan gebruikmaken van de diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen treden op als verwerker voor Floryn en Floryn draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die als verwerker voor Floryn optreden hebben een verwerkersovereenkomst gesloten waarin onder meer is opgenomen dat zij gegevens uitsluitend zullen verwerken in opdracht van Floryn.

Je gegevens worden ook doorgegeven aan andere partijen buiten Floryn als we daar wettelijk toe verplicht zijn, zoals de Belastingdienst en toezichthoudende autoriteiten, omdat we een overeenkomst met je moeten uitvoeren of als dat nodig is om de afspraken met je na te komen. Daarnaast verstrekken we je gegevens ook aan andere partijen die we nodig hebben in het kader van onze dienstverlening, bijvoorbeeld advocaten of deurwaarders.

Tenslotte kan Floryn jouw gegevens delen met maximaal drie zorgvuldig geselecteerde alternatieve financiers actief in online kredietverlening en/of banken zodat je mogelijk ook van hen een aanbieding voor de door jou gevraagde financiering ontvangt. Floryn doet dit uitsluitend wanneer jij daarvoor je toestemming hebt gegeven. Met deze partijen worden afspraken gemaakt over de zorgvuldige en veilige omgang met jouw gegevens. De partijen gebruiken jouw gegevens uitsluitend om jou een aanbod te doen voor de gevraagde financiering.

Geven wij persoonsgegevens door aan andere landen?

Floryn kan gebruikmaken van diensten van derden om jouw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacy statement. Deze partijen kunnen gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte (EER). 

Jouw persoonsgegevens zullen alleen door ons of door ingeschakelde derden worden opgeslagen of verwerkt buiten de EER indien dat in overeenstemming is met de geldende regelgeving voor het doorgeven van persoonsgegevens naar landen buiten de EER. Dit betekent dat wij jouw persoonsgegevens slechts zullen doorgeven naar landen buiten de EER indien de Europese Commissie heeft besloten dat het betreffende derde land een passend beschermingsniveau waarborgt, dan wel indien andere passende waarborgen worden geboden.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

Je gegevens worden niet langer bewaard dan dat we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor ze worden verzameld of verwerkt. Floryn hanteert verschillende bewaartermijnen, afhankelijk van het doeleinde en de categorie gegevens.

Als we de gegevens niet langer nodig hebben voor de doelen zoals hierboven omschreven dan kunnen we de gegevens nog wel bewaren voor archivering, bij juridische procedures of voor onderzoek.

Neemt Floryn automatische besluiten over mij?

Floryn past innovatieve technologie toe om snel een eerlijke en verantwoorde beslissing te nemen omtrent een kredietaanvraag. De systemen van Floryn baseren de kredietscore op relevante (feitelijk-financiële) informatie in de verstrekte bankafschriften, zoals saldo, opnames en betalingsachterstanden. Ook ontvangt Floryn van kredietinformatiebureaus een kredietrapport over de onderneming met onder meer informatie over kredietlimieten en kredietscores bij andere partijen.

Floryn kan automatische besluiten nemen over ondernemingen die een financieringsaanvraag doen. Met geautomatiseerde besluitvorming wordt bedoeld: het nemen van beslissingen met automatische processen of middelen zonder dat er menselijke tussenkomst is. Hoewel Floryn alleen automatische besluiten neemt over ondernemingen, kan dit in het geval van een onderneming zonder rechtspersoonlijkheid (een eenmanszaak, VOF of maatschap) onder de AVG vallen.  

Het besluit om jouw eenmanszaak geen krediet toe te kennen, kan volledig geautomatiseerd worden gemaakt. Wanneer een eenmanszaak een financieringsaanvraag doet, is een automatisch besluit over de financieringsaanvraag alleen toegestaan indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst, dit wettelijk is toegestaan of je uitdrukkelijke toestemming hiervoor geeft.

De kredietscoringsmethode van Floryn wordt geregeld getest zodat gewaarborgd is dat het systeem op een eerlijke, effectieve en onbevooroordeelde wijze functioneert. Na een afwijzing van een financieringsaanvraag heeft de betrokkene het recht om een nieuw besluit te vragen waarbij een medewerker van Floryn de gegevens beoordeelt (recht op menselijke tussenkomst).

Wat gebeurt er in het geval van overdracht van de onderneming?

In de toekomst kunnen één of meer onderdelen of activa van Floryn worden overgedragen aan een derde partij of kan Floryn fuseren met een derde partij. In dat geval kunnen jouw persoonsgegevens aan deze derde worden overgedragen. Floryn zal je in een dergelijk geval vooraf informeren.

Wat zijn je rechten?

Je hebt een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van je gegevens (zie hieronder). Als je hier meer informatie over wil of een van deze rechten wilt uitoefenen, stuur dan een e-mail naar privacy@floryn.com. 

Recht om je toestemming in te trekken

Wanneer we je hebben gevraagd om toestemming voor het gebruik van je persoonsgegevens, kun je ons benaderen om deze toestemming weer in te trekken. Wij stoppen dan met het verwerken van de persoonsgegevens ten aanzien waarvan je je toestemming intrekt, tenzij er een andere reden is die ons tot verwerking verplicht. 

Recht op inzage en rectificatie

Je kunt Floryn vragen of en welke gegevens we van je verwerken. We kunnen je hier inzage in geven op verzoek. Daarnaast kun je ons ook vragen om gegevens te wijzigen als je deze onjuist of onvolledig vindt.

Recht op gegevenswissing

Je kunt ons vragen om de gegevens die we van je hebben te verwijderen wanneer de persoonsgegevens niet ter zake dienend zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, wanneer toestemming is ingetrokken, wanneer je bezwaar uit tegen een verwerking van persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang of wanneer de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig is.

Recht op beperking van de verwerking

Je hebt het recht een beperking van de verwerking te verzoeken, als je de juistheid van de persoonsgegevens die Floryn verwerkt betwist, of je bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking van persoonsgegevens door Floryn.

Recht op dataportabiliteit

Je hebt het recht ons te vragen om de gegevens die we van je hebben te verkrijgen of om ze over te dragen naar een andere partij. Een groot deel van deze gegevens kun je zelf inzien of downloaden via onze online gebruikersomgeving, zoals bijvoorbeeld je transactiegegevens.

Recht van bezwaar tegen verwerking of direct marketing

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens in het kader van ons gerechtvaardigd belang. We maken dan een nieuwe afweging om te bepalen of je gegevens niet meer gebruikt mogen worden. Tevens kun je specifiek bezwaar maken tegen het gebruik van je gegevens voor direct marketing.

Recht op bezwaar en menselijke tussenkomst bij automatische besluiten

Wanneer Floryn een automatisch besluit over jou heeft genomen, heb je het recht hier eenvoudig bezwaar tegen te maken. Ook heb je recht om een nieuw besluit te vragen waarbij een medewerker van Floryn de gegevens beoordeelt.

Klacht

Indien je een klacht hebt over Floryn, kun je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Floryn via fg@floryn.com. Ook kan je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe beschermen we je persoonsgegevens?

We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan. Alleen personen die gelet op hun functie toegang nodig hebben kunnen bij je gegevens. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Wijzigingen

We kunnen ons privacy statement van tijd tot tijd wijzigen. Dit kan bijvoorbeeld als er nieuwe gegevensverwerkingen zijn of in verband met wijzigingen in regelgeving of technologische ontwikkelingen. Bij substantiële wijzigingen aan dit privacy statement, stellen wij jou daarvan op de hoogte.

Contact

Voor verwijderverzoeken en/of vragen, wat betreft de verwerking van persoonsgegevens door Floryn, kun je contact opnemen met de afdeling Compliance via privacy@floryn.com.